Kraftfahrzeugaufbauten - Seminar

29.11.2021 08:00 - 09:30

Dieser Termin ist abgelaufen.
Personen
    Meyer, D.
Veranstaltungsgruppen
  • Maschinenbau (B.Eng.), Schwerpunkt Fahrzeugsystemtechnik, alle Module
  • Maschinenbau (B.Eng.), Schwerpunkt Fahrzeugsystemtechnik, 6. Semester
Räume
    A10.2.02

Nächste Termine

TerminStatusPersonenVeranstaltungsgruppenRäume
24.01.2022 08:00 - 09:30
Seminar
Präsenz
22.01.2022
Meyer, D.ME.B.FST
ME.B.FST6
A10.2.02
24.01.2022 09:50 - 11:20
Seminar
Präsenz
22.01.2022
Meyer, D.ME.B.FST
ME.B.FST6
A10.2.02
31.01.2022 08:00 - 10:00
Klausur

5./6. Sem.
Meyer, D.KW.ME
ME.B.KW
A10.2.02