17. Nov: Einladung zum Schlittschuhlaufen / 17. Nov: Invitation to ice-skating